Algemene voorwaarden

 

Voortijdig beëindigen traject

Tijdens de intake wordt in goed overleg besloten welk traject de cliënt ingaat. Dit traject wordt in zijn geheel afgerond. Indien het traject toch voortijdig beëindigd wordt door de cliënt, dan zullen de kosten van de resterende maand(en) voor zijn/haar rekening zijn. 

 

Privacy

Tijdens de behandeling wordt de privacy van de cliënt gewaarborgd. Als diëtist heb ik beroepsgeheim en werk ik conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarmee ik mij houd aan de wettelijk vastgestelde voorschriften omtrent privacy. Alles wat tijdens de behandeling besproken wordt, zal in vertrouwen worden behandeld. Voor meer informatie zie het kopje 'Privacyverklaring'. 

  

Materialen

Het is niet toegestaan om materialen (adviezen, voorbeeldmenu's, e.d.) van Diëtist Suzanne te kopiëren of aan derden te verstrekken, mits de cliënt in overleg toestemming heeft gekregen.

 

Betaling

De betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien het bedrag binnen deze termijn niet is voldaan, dan is de cliënt in verzuim. Indien de cliënt na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde termijn alsnog aan zijn of haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan. Alle kosten gerelateerd aan de incasso van gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.

 

Aansprakelijkheid

Tijdens de behandeling werk ik ten alle tijden aan een optimale behandeling. De adviezen worden zorgvuldig gegeven en zijn resultaatgericht. Desondanks kan geen aansprakelijkheid worden aanvaardt voor schade of letsel als gevolg van de gegeven adviezen, tenzij er sprake is van opzet vanuit de diëtist.

 

Klachten

Diëtist Suzanne streeft naar een optimale behandeling. Mocht je desondanks een klacht of een aanmerking hebben over de behandeling, neem dan contact op met de diëtist. De klacht wordt serieus en in vertrouwen behandeld. We bespreken de situatie en zoeken samen naar een passende oplossing.